Rädda honungsbiet

Omfattande ansträngningar pågår för att rädda bina som hotas av bekämpningsmedel, klimatförändringar och brist på mat och boplatser. Gräsmattor omvandlas till blomsterängar och många byter till ekologisk mat, skaffar bihotell och börjar med biodling. Men en av Sveriges biarter står även inför en helt annan sorts hot. En felbedömning av honungsbiets status som en helt domesticerad och främmande art1 exkluderar biet från naturvården och rättfärdigar den pågående domesticeringen.

Domesticering är omvandlingen av en grupp av individer från ett vilt tillstånd med målet att tillfredsställa mänskliga önskemål. Den kräver kontroll över individernas fortplantning för att kunna selektera efter vissa egenskaper. Hos honungsbin är det bisamhällena som utgör individerna, s.k. superorganismer.2 Deras fortplantning kan kontrolleras genom drottningodling, parning antingen på isolerade parningsstationer eller genom instrumentell insemination samt olika sätt att skapa nya superorganismer med drottningarna. Dessa metoder har bara funnits tillgängliga under ungefär ett århundrade.3 I jämförelse med de flesta av våra domesticerade husdjur, som avlades fram för tusentals år sedan, har domesticeringen av honungsbiet bara nyligen tagit fart. Majoriteten av dagens biodlare bedriver dock ingen drottningodling och kontrollerar inte heller drottningarnas parning. För närvarande är honungsbiet enbart halvdomesticerat.3 Men man bör dock inte underskatta den pågående domesticeringen för följderna kan bli förödande.
Fortsätt läsa ”Rädda honungsbiet”

Föreläsningar

Hannes Bonhoff vid en föreläsning på Konstfack i Stockholm (Foto: Henrik Hedinge)

Mejla Hannes om du vill boka ett föredrag: hannes@superbiodling.se
Här är några förslag:

De vilda honungsbinas hemliga liv
En föreläsning om förekomsten och livsstilen av det biet som de flesta tror inte längre finns.

Bisamhället som superorganism
Varför är ett bisamhälle inget samhälle men ett enda djur och vad innebär det?

Domesticeringsfri biodling
Inom biodlingen domesticeras honungsbiet både avsiktligt och oavsiktligt. Hur kan biodlingen anpassas för att undvika de negativa konsekvenserna?

Binas drömbostad
Vad kan man lära sig av binas drömbostad för ventilation, övervintring och kupbygge?

Vad är bivänligt och hållbart?
Hur kan biodlingen bli djurvänligare och mera hållbart?

Varroabekämpning på binas eget sätt
Hur biodlaren kan använda sig av binas naturliga mekanismer att klara av varroakvalstret.

Evolution i bigården
Evolutionsteorin förklarar både livets ursprung och dess mening samt är ett ovärderligt verktyg för att förstå sammanhangen i bigården.

Inspelad föreläsning

Vad innebär det att ett bisamhälle inte är ett samhälle men ett enda djur, en s.k. superorganism? Lär dig när ett bisamhälle lever i fångenskap, vad det har som följd att byta drottningen och varför det inte finns någon ventilation i binas bo.

En föreläsning av Hannes Bonhoff inspelad den 30. mars 2021 och organiserad i samarbete med Växjöortens Biodlareförening och Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg med foton av Åke H Nilsson.

Fortsätt läsa: