Motion till Sveriges Biodlares Riksförbund

Utveckling av en ny form av biodling som fokuserar på pollinering istället för honungsproduktion.

När jag började med biodling märkte jag att i stort sätt allt biodlaren gör syftar först och främst på en maximerat honungsskörd eller är en konsekvens av denna prioritering. Friskare bin vill man också ha, men genom att anpassa biet till biodlingen, se bl.a. VSH-projektet. Själv förespråkar jag den motsatta vägen, att optimera det jag gör innan jag söker felen hos andra.

Många nya och blivande biodlare är intresserade i honungsbin för binas skull, den biologiska mångfalden och pollineringen. I andra länder, som Tyskland och Storbritannien, har denna utveckling ledd till nya föreningar, som ofta står i konflikt med den konventionella biodlingen. Om Sveriges Biodlares Riksförbund skulle utveckla en ny form av biodling, som passar oss nya biodlare, kunde denna konflikt undvikas och istället bli ett gynnsamt utbyte om bina.

Så förra året skickade jag in följande motion till riksförbundsmötet:

Arbetsgrupp med uppgiften att utveckla en ny form av biodling som fokuserar på pollinering istället för honungsproduktion.
Dagens biodling som hobby kräver mycket arbete för att den fokuserar på honungsproduktion. Arbeten som svärmförhindring, användning av skattlådor och trådade ramar med mellanväggar, slungning, utfodring framåt vintern mm. är inriktade på en maximerad honungsskörd. Men binas värde för människan och särskilt för naturen ligger huvudsakligen i pollineringen. En form av biodling som fokuserar på pollinering, där honung skördas enbart till egen förbrukning eller inte alls, skulle kräva betydligt mindre arbete och lägre kostnader för utrustning.
Idag har pollineringens betydelse lyfts fram och det är många som vill göra en insats för bina även utan ett större intresse för honungsproduktion. För att dessa människor ska kunna bli biodlare finns det ett behov för en ny form av biodling för pollinering, med särskilda bikupor, skötselmetoder, utbildningsmaterial och kurser. Utvecklingen av denna nya form genom Sveriges Biodlares Riksförbund skulle främja mångfalden bland biodlare och säkerställa att den föreställer ett komplement till dagens biodling där det är möjligt att skifta från den ena till den andra formen, samt att utöva båda parallellt.
Riksförbundet föreslås besluta:
att tillsätta en arbetsgrupp med uppgiften att utveckla en ny form av biodling som fokuserar på pollinering istället för honungsproduktion.

En motion till riksförbundsmötet av enskild medlem måste först skickas till lokalföreningen som sedan skickar vidare den till distriktet och förbundet där olika tider måste hållas. Tyvärr missades en av tiderna på vägen så att motionen inte togs upp som motion på riksförbundsmötet. Men den behandlades istället som en skrivelse. Idag kom ett svar från Sveriges Biodlares Riksförbund:

Förslagsställaren pekar på en mycket intressant förskjutning inom svenska biodling, där själva anledningen till att man börjar med biodling flyttats från ett totalt fokus på att få fram så mycket honung som möjligt, till att för många biodlare handla om att hjälpa naturen med pollineringen, där målsättningen exempelvis kan vara en ökad pollinering där man bor, som gynnar den egna och grannars trädgårdar. Den här utvecklingen har vi redan sett och vi bejakar självklart om våra medlemmar har denna inriktning.
Att bedriva yrkesmässig biodling i syfte att bidra till pollinering, ter sig dock i dagsläget näst intill omöjligt. Vi har genom åren sett ett stort antal pollineringsprojekt som finansierats genom Nationella Honungsprogrammet, men inga har nått fram till att det blivit ett ökat intresse från jordbruket att betala för pollineringstjänster. Vi har heller inte sett att staten skulle ha ett liknande intresse.
Förslagsställaren tar upp en viktig del att inom ramen för olika utbildningsinsatser beakta en annan typ av biodling där pollineringen står i fokus jämfört med inriktningen att producera så mycket honung som möjligt. Frågeställningen behöver analyseras och förbundsstyrelsen föreslår att den behandlas vidare inom utbildningsrådet.

Det blir intressant att följa den fortsatta utvecklingen.

Uppdatering (augusti 2019):

Sveriges Biodlares Riksförbund har nu lanserat en ny kurs “rationell biodling” som i princip handlar om motsatsen till det jag föreslog. Här kan du läsa mer om den nya kursen. Nu när de lär ut det ena extremet (ännu mer honungsproduktion) hoppas jag att de också ägnar sig åt det andra (ingen honungsproduktion).